Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu

http://bip.mzdik.pl/mzd/zgloszenie-wewnetrzne-naruszen/16228,Zgloszenie-wewnetrzne-naruszen-prawa.html
18.06.2024, 07:30

Zgłoszenie wewnętrzne naruszeń prawa

Procedura zgłaszania wewnętrznego, przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Podstawa prawna:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17)

2. Zarządzenie Nr 78/NT/2022 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia „Procedury zgłaszania wewnętrznego, przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu”

Procedura:

 • umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,
 • gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
 • zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

Przedmiot zgłoszenia:

naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Kto może dokonać zgłoszenia:

osoba zatrudniona lub współpracująca z MZDiK w Radomiu niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia  lub współpracy, dokonująca zgłoszenia  dotyczącego naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą, w tym:

 • pracownik,
 • były pracownik, który powziął wiedzę na temat zgłaszanych naruszeń w czasie trwania stosunku pracy;
 • wolontariusz, stażysta,
 • osoba z którą ma być nawiązany stosunek pracy, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • przedsiębiorca.

Sposób dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sygnalista@mzdik.pl
 • w formie listownej na adres:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszenia – do rąk własnych”;

 • telefonicznie do wyznaczonego pracownika MZDiK (nr tel. 48 365-46-52). Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy.

Zgłoszenie może mieć charakter:

 • jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 • poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję pozostania anonimowymi oraz ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia jest wolne od opłat.

Wymagania formalne zgłoszenia:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

 • dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 • datę i miejsce sporządzenia;
 • dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 • opis naruszenia oraz  jego datę,
 • wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mailowego zgłaszającego, utworzonego specjalnie na ten cel.

Zgłoszenie winno być złożone na formularzu zgłoszenia naruszeń, stanowiącym załącznik Nr 1 do Procedury zgłaszania wewnętrznego przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w MZDiK w Radomiu.

Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia wyznaczony pracownik MZDiK w terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Poniżej wzór formularza zgłoszenia naruszeń do pobrania.

Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania. Ww. osoby podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane naruszenia.

Termin udzielenia odpowiedzi zgłaszającemu:

Wyniki postępowania wyjaśniającego przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy od wpływu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym zostanie poinformowana osoba dokonująca zgłoszenia.

 

Metadane

Data publikacji : 19.07.2022
Data modyfikacji : 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Podsiedlik
Osoba modyfikująca informację:
Michał Lasikowski

Opcje strony